Gaat uw kind niet naar school? Wij willen dit samen met u oplossen.
Op deze site vindt u meer over het proces, wie erbij betrokken zijn, een begrippenlijst en een handige checklist

Routekaart: thuiszitten samen oplossen

Aangeboden door de kernpartners

gemeente utrecht logo sterk logo buurtteam logo
arrow

1

(Dreigende) thuiszitter wordt gesignaleerd

rechter pijl

2

School en ouder(s) / verzorger(s) hebben contact met elkaar

rechter pijl

3

School schakelt kernpartners in

rechter pijl

4

 • Actietafel met:
 • Leerling
 • Ouder(s) / verzorger(s)
 • School
 • Kernpartners
 • Andere betrokkenen of specialisten
 • Doelen:
 • Zicht op de wensen van ouder(s) / verzorger(s) en de leerling
 • Zicht op de situatie
 • Zicht op de visies van betrokkenen
 • Afspraken maken voor vervolg
rechter pijl

5

Leerling en ouder(s) / verzorger(s), school en andere relevante kernpartners gaan met elkaar in gesprek om de wensen en mogelijkheden van de leerling te bespreken en tot een passende daginvulling op korte termijn en plan op de lange termijn te komen.

rechter pijl

6

Leerling en ouder(s) / verzorger(s), school en andere relevante kernpartners
bespreken het plan en evalueren de afgelopen weken.

rechter pijl

7

Geen passend aanbod
pijl nummer 1 twee pijlen rechter pijl

7

Passend aanbod onderwijs, gespecialiseerd hulpaanbod of dagbesteding.
pijl nummer 1 twee pijlen rechter pijl

8

Opschalen

rechter pijl

Binnen 5 dagen actietafel

Duur van het traject tot passend aanbod maximaal 3 maanden

Checklist is alles besproken?

 • Heeft de leerling alles kunnen vertellen?
 • Heeft de ouder / verzorger alles kunnen vertellen?
 • Is het doel duidelijk en is er overeenstemming over het doel?
 • Wie is de regiehouder?
 • Wat wordt er verwacht van de regiehouder?
 • Is het plan duidelijk?
 • Wat zijn de afspraken?
 • Wie doet wat, wanneer en waarom?
 • Wanneer is de volgende afspraak en wie zijn erbij?
 • Zijn er nog vragen of onduidelijkheden?
 • Hoe heeft iedereen het gesprek ervaren?
 • Hoe leggen we afspraken vast en hoe wordt informatie gedeeld?

Betrokken personen en hun rol

pijl nummer 1

Buurtteam
De gezinswerker van het buurtteam wordt betrokken wanneer een leerling en/of ouders ondersteuning willen bij het oplossen over een probleem dat zij ervaren. Samen met het gezin wordt gekeken naar inzichten en oplossingen. Als er problemen zijn rondom de schoolgang van een leerling, betrekt school verschillende organisaties om samen tot een oplossing te komen. De gezinswerker denkt met de leerling en ouders mee over de situatie, wensen en mogelijkheden. Dit kan in de vorm van een begeleidende rol naast ouders om het overzicht te houden, de verbinding tussen organisaties tot stand te brengen en tot een duidelijk doel te komen.

Samenwerkingsverbanden PO en Sterk VO
De consulent/begeleider passend onderwijs ondersteunt school indien er zorgen zijn over leerlingen op onderwijsgebied. Er kan meegedacht worden over een aangepast onderwijs aanbod op de huidige school. Indien het aanbod niet toereikend is, kan de consulent/begeleider passend onderwijs met leerling en ouders meedenken over andere oplossingen zoals een andere schoolkeuze.

pijl nummer 1

Jeugdgezondheidszorg
Bij de jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen ouders terecht met vragen over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding. De jeugdarts kijkt samen met leerling en ouders naar de lichamelijke en psychische mogelijkheden en beperkingen bij het volgen van onderwijs en stelt een advies voor de schoolgang op. Vaak wordt met toestemming van leerling en ouders samengewerkt met bijvoorbeeld huisartsen, kinderartsen of psychologen.

Leerplicht
Leerlingen zijn leerplichtig tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar oud worden. Wanneer een leerling geen of onvoldoende onderwijs volgt wordt de leerplichtambtenaar betrokken. De leerplichtambtenaar houdt zicht of iedereen (kind, ouders, school en evt. andere partijen) zijn best doet om onderwijs voor het kind mogelijk te maken en zich aan de afspraken houdt. Voor leerlingen zonder startkwalificatie (mbo niveau 2, havo, vwo diploma) geldt de kwalificatieplicht tot 18 jaar.

pijl nummer 1

Begrippenlijst en uitleg

pijl nummer 1

Actietafel
Groot overleg (GO) waarbij gezamenlijk wordt besproken wat de situatie is, wat de visie van de betrokkenen is en wat de wensen, afspraken en het plan voor de komende periode zijn.

BPO
Begeleider passend onderwijs voor voortgezet onderwijs

Consulent
Adviseur passend onderwijs voor primair onderwijs

JGZ
Jeugdgezondheidszorg (de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige)

Kernpartner
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige, leerplichtambtenaar, begeleider passend onderwijs/consulent, buurtteam medewerker die samenwerken op de school.

pijl nummer 1

OPP
Ontwikkelings Perspectief Plan: het plan dat vanuit school wordt opgesteld, waarin de ondersteuning, de ontwikkeling en het verwachte uitstroomniveau van de leerling wordt omschreven.

Opschalen
De optie om via de leidinggevenden van de kernpartners tot een versnelling of verbetering in het traject te komen.

Passend aanbod
De mogelijkheid om de juiste zorg en/of de juiste school/opleiding voor een leerling te vinden.

SAVE
Samen Veilig is een organisatie die met toestemming van ouders betrokken kan worden om mee te denken wanneer er geen passend aanbod tot stand komt.

pijl nummer 1

PO
Primair Onderwijs

VO
Voortgezet Onderwijs

VSO
Voortgezet Speciaal Onderwijs

SO
Speciaal Onderwijs

SBO
Speciaal Basisonderwijs

pijl nummer 1

* Aan deze routekaart kunnen geen rechten worden ontleend

pijl nummer 1